This page was exported from Державний архів Житомирської області [ http://archive.zt.gov.ua ]
Export date: Fri Dec 3 18:24:53 2021 / +0000 GMT

ФондиХVІ ст. - 1995 р.

Серед документів періоду кінця ХVІІІ - початку ХХ ст. - архіви місцевих органів державного управління та адміністративно-військових установ: Канцелярії Волинського губернатора, Волинського губернського правління, губернського в земських та міських справах присутствія, повітових по чиншових справах присутствій, мирових посередників, з'їздів мирових посередників, волосних управ, Волинського губернського розпорядчого комітету, Волинського приказу громадського піклування, Волинської губернської в справах про вибори до Державної думи комісії, Волинського губернського в справах про товариства та спілки присутствія, Волинського губернського рекрутського присутствія.

В архіві є документи установ та організацій міського, станового та земського самоврядування: городового магістрату, Житомирської міської думи, Житомирської міської управи, Волинського дворянського депутатського зібрання, дворянських опік, Волинського губернського комітету в селянських справах, Житомирської ремісної управи, Волинської губернської земської управи, повітових земських управ, статистичного бюро Волинської губернської земської управи.

Архів зберігає документи установ суду, прокуратури та т.зв. "охранки": Волинського головного суду, Волинської палати цивільного суду, Волинської палати карного суду, повітових та земських судів, Волинської об'єднаної палати карного та цивільного суду, Житомирського окружного суду, мирових судів Житомирського судово-мирового округу, з'їздів мирових суддів судово-мирових округів, Волинського губернського прокурора.

Серед документів установ державного майна, землеробства та землевпорядкування - матеріали Волинського губернського землеміра, Волинської губернської креслярні, Волинської палати державного майна, Холмсько-Волинського управління землеробства та державного майна, Волинської губернської землевпорядної комісії, повітових землевпорядних комісій, урядового агронома Волинської губернії, завідувача Волинсько-Подольського піщано-ярового округу, Волинського губернського лісоохоронного комітету, лісництв.

В архіві зосереджені документи фінансово-податкових установ та банків: Волинської казенної палати, податкових інспекторів Житомирської губернської скарбниці, повітових скарбниць, Волинського губернського акцизного управління, Житомирського відділення державного банку, Волинського відділення селянського поземельного банку.

Архів зберігає документи установ освіти та навчальних закладів: дирекції народних училищ Волинської губернії, чоловічих та жіночих гімназій, учительських семінарів, Житомирського рабинського училища, Житомирського єврейського учительського інституту, Житомирських восьмикласного комерційного та землемірного училищ, земської школи фельдшерів та фельдшериць-акушерок у м. Житомирі, Житомирського першого вищого початкового чоловічого училища, Овруцького міського двокласного училища.

Документи громадських установ та організацій зосереджені у фондах Волинського місцевого управління Російського товариства Червоного Хреста, Житомирського комітету Всеросійського Союзу міст допомоги хворим та пораненим воїнам, Волинського товариства хмелярства, правління Житомирського міського товариства страхування майна.

Історію релігії та церковних установ характеризують фонди Волинської духовної консисторії, Луцько-Житомирської римсько-католицької духовної консисторії, Волинської єпархіальної училищної ради, церков, костьолів, монастирів, крім того, в них є метричні церковні книги.

В архіві зберігаються фонди особового походження купців Журавльових, волинського губернатора О.П. Кутайсова, викладача Житомирського жіночого духовного училища краєзнавця О.А. Фотинського, мецената та громадського діяча барона І.М. Шодуара.

Архівні фонди характеризують стан сільського господарства, промисловості та торгівлі на Волині, рівень народної освіти та охорони здоров'я. В документах до 1917 р. є відомості про період Вітчизняної війни 1812 р.; про польські повстання 1830-1831, 1863-1864 рр., про учасників повстань Станіслава-Гавриїла Ворцеля, Сигізмунда Сєраковського, про видатного російського механіка та винахідника А.К. Нартова, драматурга М.Л. Кропивницького, вченого та винахідника К.Е. Ціолковського.

В архіві зберігаються метричні записи про одруження французького письменника Оноре де Бальзака з Евеліною Ганською, про народження героя Паризької комуни Ярослава Домбровського, Лесі Українки, письменника та громадського діяча В.Г. Короленка.

Архів зберігає власноручний лист генерал-фельдмаршала М.І. Кутузова, автографи А.П. Чехова, М.І. Пирогова, П.О. Зилова, колекцію документів про ініціатора революційного повстання на броненосці "Потьомкін" у 1905 р. Г. М. Вакуленчука.

В архіві є фонди установ періоду влади Тимчасового уряду - Волинського губернського комісара, Житомирського міського виконавчого комітету ради об'єднаних громадських організацій, Волинського губернського комісара Тимчасового уряду, Волинського губернського земельного комітету, Волинської окружної комісії в справах про вибори до установчих зборів, Волинського губернського старости, Волинської губернської державної варти, Житомирської повітової тимчасової земельно-ліквідаційної комісії.

Документи радянського періоду представлені фондами місцевих органів державної влади та державного управління.

В архіві є фонди комісій та комітетів незаможних селян.

Зберігаються документи органів юстиції, суду та прокуратури: Волинського губернського революційного трибуналу, Волинської губернської прокуратури, окружних прокуратур, Житомирської міської прокуратури, Волинської губернської колегії адвокатів з карних та цивільних справ тощо.

Архів зберігає фонди військових установ: Волинського губернського військового комісаріату, повітових, окружних, волосних та районних військкоматів та ін.

Є в архіві фонди установ планування, обліку та контролю.

Зберігаються фонди установ та підприємств промисловості та місцевого господарства: Волинської губернської Ради народного господарства, управлінь з різних галузей промисловості, Житомирського окружного відділу місцевої промисловості, заводів та фабрик, об'єднань, контор, станцій тощо.

Архів зберігає фонди установ і підприємств сільського та лісового господарства: Волинського губернського земельного управління, окружних, повітових, Житомирського міського та Мархлевського районного земельних відділів, Волинської губернської, окружних та районних судово-земельних комісій, української державної меліоративно-будівельної контори, дослідної станції хмелярства на Волині, машинно-тракторних станцій, колгоспів та ін.

Є фонди установ транспорту та зв'язку.

Зберігаються фонди установ заготівлі, постачання та торгівлі: продовольчих комітетів, заготівельних контор, Житомирського відділення об'єднання по торгівлі з іноземцями "Торгсін", торгово-закупівельних баз, інспектур торгівлі, контор, комісій по торгівлі, магазинів, торгових відділів, товариств, обласного управління по торгівлі; баз, бірж, управлінь постачання.

В архіві зберігаються фонди установ фінансування та кредитування, фонди кооперативних організацій.

Зберігає архів фонди органів народної освіти, культурно-освітніх установ та учбових закладів: відділів народної освіти, управлінь профтехосвіти, гімназій, дитячих будинків, інститутів, комун, курсів, робфаків, технікумів, училищ, шкіл, станцій, територіального центру КТІ та пропаганди, архівів, музеїв, філармонії, відділення музично-хорового товариства, будинку народної творчості, будинків культури, бібліотек, видавництв, лекційного бюро, обласної редакційної колегії "Історії міст та сіл Житомирської області, обласного управління в справах видань, поліграфії та книжкової торгівлі, управління з охорони таємниць у пресі, Житомирської організації Спілки письменників України, обласного відділу в справах мистецтв.

В архіві зберігаються документи установ охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення: лікарень, госпіталів, диспансерів, будинків відпочинку та ін.

Є документи професійних спілок та інших громадських організацій: губернської, окружних, обласної, міських рад профспілок, обласної ради по туризму та екскурсіях, обласної організації товариства "Знання", обласного відділу у справах фізичної культури та спорту, обласних Рад добровільних спортивних товариств, уповноважених Київської районної комісії єврейського громадського комітету допомоги жертвам погромів та ін.

В архіві зберігаються фонди особового походження радянських і партійних діячів, героїв війни і праці, заслужених лікарів, селекціонерів, викладачів шкіл, технікумів, вузів, академіка В.І. Липського, поетів-перекладачів, повних кавалерів ордена Слави; колекції спогадів учасників першотравневої демонстрації у м. Коростишеві в 1905 р., архів краєзнавця Буханова, документи з історії с. Корнак, документи військових з'єднань періоду війни 1941-1945 рр., колекція листів радянських громадян, вивезених на примусові роботи до Німеччини у 1941-1944 рр.

У фондах архіву знаходяться відомості про видатних діячів культури М.О. Островського, Б.М. Лятошинського, М.А. Скорульського, З.М. Гайдай, С.Т. Ріхтера.

 

 


Post date: 2016-03-28 02:02:30
Post date GMT: 2016-03-27 22:02:30
Post modified date: 2016-03-28 02:02:30
Post modified date GMT: 2016-03-27 22:02:30

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com