Література

Александров И.В. История Преображенского мужского монастыря в урочище Кипячее ( 1918-1934 ). – Киев, 2018.

Шмин Д. В., Шехтман Е. З. Государственный архив Житомирской области // Вопросы истории. – 1953. – № 5. – С. 136-138.

Література і архівні матеріали про минуле і сучасне Житомирщини. Каталог виставки 1958 р. / Уклад.: А. М. Гаєвський, В. П. Сковлюк, І. Я. Ціпріс та ін. – Житомир: Обласне вид-во, 1959. – 200 с.

Житомирський обласний державний архів та його філіал у м. Бердичеві: Путівник. – Житомир, 1961.- 407 с.

Шехтман Е. З. Церковно-приходские летописи ХІХ ст. – начала ХХ ст. – важный источник для изучения местной истории. (По материалам Житомирского областного государственного архива) // Друга республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. Матеріали. – К.: АУ УРСР, 1965. – Т. 2. – С. 94-109.

Державні архіви Української РСР: Короткий довід.- К., 1972.- С .94-96.

Маймула К. А. Житомирський облдержархів: [Про нові надходження до Житомирського облдержархіву у 1971-1972 рр.] // Архіви України. – 1973. – № 2. – С. 82-83.

Теплицький Я. Ю. Архiви – сховища знань i досвiду: Довiдковий матерiал про дiяльнiсть Державного архiву Житомирської областi. – Житомир, 1987. – 10 с.

Государственные архивы Украинской ССР: Справ.- К., 1988.- С. 125-129.

Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч.- М., 1989.- Ч. 1.- С. 502-505.

Государственный архив Житомирской области, филиал в г. Бердичеве // Документальные материалы по истории евреев в архивах СНГ и стран Балтии. – Акрополь. Санкт-Петербург, 1994.- С.29.

Государственный архив Житомирской области // Документальные материалы по истории евреев в архивах СНГ и стран Балтии. – Акрополь. Санкт-Петербург, 1994.- С.44.

Щедрин В. Обзор документальных источников по истории евреев в архивах СНГ. Центральные государственные архивы, Государственные областные архивы Российской Федерации. – М.: О-во “Еврейское наследие”, 1994 г. – (Серия “Еврейский Архив”: Выпуск 1)

Васильев. А. Обзор документальных источников по истории евреев в фондах Российского государственного военно-исторического архива. – М.: О-во “Еврейское наследие”, 1994 г. – (Серия “Еврейский Архив”: Выпуск 2)

Фельдман Д. Обзор документальных источников по истории евреев в фондах Российского государственного архива древних актов. – М.: О-во “Еврейское наследие”, 1994 г. – (Серия “Еврейский Архив”: Выпуск 3)

Меламед Е. Источники по истории еврейского просвещения и культури в фондах Государственного архива Житомирской области // Єврейська історія та культура в Україні: Матеріали конф. (Київ, 8-9 грудня 1994) / Асоц. Єврейс. організацій та общин України, Асоц. юдаїки – науково-дослідний центр. – Київ, – 1995. – С. 124-128.

Меламед Е. Обзор документальних источников по еврейскому просвещению и культуре в фондах Государственного архива Житомирской области. – М., 1995. – (Серия “Еврейский архив”, вып. 4).

Меламед Е. Обзор документальных источников по еврейскому просвещению и культуре в фондах Государственного архива Житомирской области. – М.: О-во “Еврейское наследие”, 1996 г. – (Серия “Еврейский Архив”: Выпуск 4)

Петровский Й. Обзор коллекции пинкасов в Отделе рукописей Библиотеки им. Вернадского Национальной Академии Наук Украины. – М.: О-во “Еврейское наследие”, 1996 г. – (Серия “Еврейский Архив”: Выпуск 5)

Меламед Е. Источники для русско-еврейской генеалогии (по материалам Государственного архива Житомирской области) // Єврейська історія та культура в Україні: Матеріали конф. (Київ 21-22 серпня 1995) / Ін-т юдаїки. – Київ, 1996. – С. 133-136.

Мирмович Ю. Обзор документальных источников по истории еврейской литературы в фондах архивохранилищ Киева: Государственный архив-музей литературы и искусства Украины, Отдел рукописей Института литературы им. Т. Шевченко Национальной Академии Наук Украины. – М.: О-во “Еврейское наследие”, 1996 г. – (Серия “Еврейский Архив”: Выпуск 6)

Хонигсман Я. Обзор документальных источников по истории евреев в фондах Центрального государственного исторического архива Украины во Львове. – М.: О-во “Еврейское наследие”, 1997 г. – (Серия “Еврейский Архив”: Выпуск 7)

Кондратюк Р. Державний архів Житомирської області: Іст.-краєзнав. нарис. – Житомир, 1997. – 31 с.

Генеалогiя: Тематичний огляд фондiв Державного архiву Житомирської областi / Упоряд.: П.А. Блашкевич, Р.Ю. Кондратюк. – Житомир, 1998. – 20 с.

Кондратюк Р. Метричні книги костьолів Кам’янецького деканату у Державному архіві Житомирської області // Поляки на Хмельниччині. Зб. наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції (23-24 червня 1999 року. – Хмельницький, 1999. – С. 49-50

Архівні установи України: Довідник / Автори-укладачі О.І. Алтухова, С.І. Андросов, Л.С. Анохіна та ін.; ред. кол. О.С. Онищенко, Р.Я. Пиріг, Л.А. Дубровіна та ін.; упоряд. Г.В. Боряк, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.; Державний комітет архівів України, Міністерство культури і мистецтв України; Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України.- К., 2000. – С. 66-70.

Кондратюк Р. Некрополь старого Житомира / Житомирського наук.-краєзнавчого товариства дослідників Волині; Державний архів Житомирської обл. – К., 2001. – 136 с.

Мартинюк М. В. Філіал Держархіву Житомирської області в м. Бердичеві в період з 1924 по 1986 рр. // Архіви – скарбниця людської пам’яті: [Матеріали наук.-краєзнавчої конф. “Роль архівів у дослідженні історії міст і сіл Великої Волині”, (Житомир, 11-12 черв. 2002 р.)]. – Житомир, 2002. – С. 14-16. – (Науковий збірник “Велика Волинь”: Праці Житомирського наук.-краєзнавчого товариства дослідників Волині; Т. 26).

Поданєва Ю. С. Сторінки історії бердичівського міського архіву // Архіви – скарбниця людської пам’яті: [Матеріали наук.-краєзнавчої конф. “Роль архівів у дослідженні історії міст і сіл Великої Волині”, (Житомир, 11-12 черв. 2002 р.)]. – Житомир, 2002. – С. 16-19. – (Науковий збірник “Велика Волинь”: Праці Житомирського наук.-краєзнавчого товариства дослідників Волині; Т. 26).

Міщук С.М. Бібліотека Волинського краєзнавчого мзуею у Житомирі (1900-1932): Походження, склад, доля. Автореф. дис. … канд. іст.наук. – К., 2003. – 16 с.

Glab J. Opis archiwum diecezyi kamieniecko-podolskiej // Przeglad Historyczny. – T. 13, № 1. – S. 125-128.

Міщук С.М. Рукописні літургійні пам’ятки XVII-XVIII ст. Волинського державного науково-дослідного музею у Житомирі у фондах Інституту рукопису НБУВ // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2003. – Вип. 8. – № 3. – С. 16-22.

Акти Житомирського гродського уряду: 1590 р., 1635 р. / Упорядник В. М Мойсієнко. – Житомир, 2004. – 256 с.

Архівні установи України: Довідник. Т. 1. Державні архіви / Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол.: Г. В. Боряк (голова), І. Б. Матяш, Г. В. Папакін. – 2-е вид., доп. – К., 2005. – C. 250-261

Меламед Е. Обзор документальных источников по истории еврейского просвещения и культуры в фондах государственного архива Житомирской области

Таранець С. В. Джерела з історії старообрядства Правобережної України кінця XVIII – початку ХХ ст. / НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Музей історії та культури старообрядства України. – К., 2007. – C. 191-192.

Grimsted Kennedy P. Archives and Munuscript Repositories in the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988.- B. 1.- P.872-874.

Archives and Manuscript Collections in the Microfiche / Ed. by P. Grimsted Kennedy – Leiden, 1989. – Ser. 3: Soviet Ukraine and Moldavia.

Some Archval Sources for Ukrainian-Jewish Genealogy / Comp. by A. Kronik and S.A. Sack. – Teaneck, NJ: Avotaynu, Inc., 1997. – 94 pp.

   

[supsystic-social-sharing id="1"]