Положення – Лабораторії мікрофільмування і реставрації документів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного архіву

Житомирської області

07.03.201712

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

про лабораторію мікрофільмування і реставрації документів

 

 

 1. Загальні положення:

 

1.1 Лабораторія мікрофільмування і реставрації документів (далі – лабораторія) є  структурним підрозділом Державного архіву Житомирської області  ( далі  – архіву).

1.2 У своїй діяльності лабораторія керується  Конституцією України, Законами України, актами Президента і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції та Державної архівної служби України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування, наказами директора архіву,  Правилами роботи архівних установ України, а також цим Положенням.

1.3 Лабораторія  організовує свою діяльність на підставі річного плану, що  затверджується директором архіву.

1.4 Плани – звіти роботи працівників лабораторії складаються на основі плану – звіту роботи лабораторії і затверджуються завідувачем лабораторії.

1.5 Штат лабораторії визначається штатним розписом архіву в межах граничної чисельності відповідно до завдань та обсягів робіт, що виконує лабораторія.

1.6  Працівники лабораторії призначаються на посади та звільняються  з посад директором архіву.

 

 1. Основними завданнями лабораторії є:

 

2.1 Виконання комплексу робіт щодо забезпечення фізичної збереженості      документів НАФ України, що перебувають на зберіганні в архіві.

2.2 Забезпечення прийому та постійне зберігання кіно- фото- фонодокументів (далі – КФФД).

2.3 Забезпечення реставрації, ремонту документів НАФ у Державному архіві Житомирської області.

2.4 Створення страхових копій (мікрофільмування) для страхового фонду особливо цінних документів, що зберігаються в архіві області, та профільних унікальних документів, пам’яток, незалежно від місця їх зберігання і форми власності на них.

2.5 Надання платних послуг юридичним та фізичним особам.

2.6 Вивчення і впровадження передового досвіду з профільних напрямків діяльності.

 

 1. Функції:

 

Лабораторія, відповідно до покладених на неї завдань

3.1 Забезпечує постійну реставрацію та ремонт:

 • документів НАФ, переданих до архіву органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та об’єднаннями громадян, які діють на території області;
 • документів особового походження;
 • службових видань, що не надходять у встановленому порядку до Книжкової палати України та бібліотек-депозитаріїв;
 • документів юридичних та фізичних осіб, що в установленому порядку надійшли у власність із-за кордону;
 • страхового фонду копій особливо цінних і унікальних документів, пам’яток, копій документів з історії області, що зберігаються в інших архівах, музеях, бібліотеках.

3.2 Надає допомогу юридичним та фізичним особам, які є власниками документів НАФ, з питань реставрації та ремонту.

3.4 Проводить роботу по прийому та постійному зберіганню кіно- фото- фонодокументів.

3.5 Проводить спеціальне фізико-хімічне та технічне оброблення документів.

3.6 Виготовляє конверти, папки, обкладинки та виконує інші картонажні роботи.

3.7 Здійснює оформлення обкладинок справ.

3.8 Надає методичну допомогу з питань забезпечення фізичної збереженості документів архівним установам області.

3.9 Готує матеріали з профільних питань для розгляду на засіданнях колегії та інших дорадчих органів.

 

 1. Лабораторія має право:

 

4.1 Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів архіву інформацію, документи та інші матеріали стосовно забезпечення фізичної збереженості та реставрації документів НАФ.

4.2 Працівники лабораторії мають право на відвідування за дорученням керівництва архіву архівних відділів райдержадміністрації та міських рад, архівних підрозділів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і одержувати від них інформацію, документи та інші матеріали стосовно забезпечення фізичної збереженості та реставрації документів НАФ.

4.3 Вносити керівництву архіву пропозиції щодо забезпечення фізичної збереженості та реставрації документів, мікрофільмуванню, покращення роботи лабораторії.

4.4  Завідувач лабораторії, керуючись виробничою необхідністю, має право корегувати планові завдання працівників.

 

 1. Керівництво:

 

5.1 Лабораторію очолює завідувач, який в установленому порядку призначається на посаду  і звільняється з посади директором архіву.

5.2 На посаду завідувача лабораторії призначається особа, яка має вищу освіту і стаж роботи на профільних посадах  в архівних установах не     менше п’яти років.

5.3 Завідувач лабораторії здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на лабораторію завдань і функціональних обов’язків працівників.

5.4 Завідувач лабораторії особисто та працівники лабораторії несуть відповідальність за:

 • порушення чинного законодавства з питань архівної справи;
 • неналежне виконання покладених на лабораторію завдань;
 • недоліки в роботі лабораторії;
 • порушення трудової дисципліни, пошкодження майна архіву та недбайливе до нього ставлення;
 • порушення правил та норм охорони праці та пожежної безпеки.

 

 1. Взаємодія з іншими підрозділами:

 

6.1 Лабораторія, у процесі виконання покладених на неї завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами архіву, архівними відділами райдержадміністрацій та міських рад, архівними підрозділами установ, організацій, підприємств, незалежно від форм власності та громадянами-власниками документів Національного архівного фонду.

 

 

Завідувач лабораторії мікрофільмування

і реставрації документів                                                                Н.В.Маковецька

   

[supsystic-social-sharing id="1"]