Положення – Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  Державного архіву

Житомирської  області

07.03.201712

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ бухгалтерського обліку та

фінансової звітності

 

 

1.Загальні положення.

 

1.1. Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності (далі- відділ) є структурним підрозділом Державного архіву Житомирської області (далі – архіву).

1.2. Відділ безпосередньо підпорядковується директору архіву.

1.3. У своїй діяльності відділ керується  Конституцією та законами України,

указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, методичними рекомендаціями Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Міністерства статистики України, Департамента економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва України, Департамента праці та соціального захисту населення, Національного  банку України, Державної Фіскальної служби України – з  питань планування, фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, розрахунків та оподаткування, наказами  Держкомархіву, Кодексом законів про працю України, Міністерства юстиції України, Законом України “Про державну службу”, “Про засади  запобігання і протидії корупції”, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями  голови облдержадміністрації, Положенням про Державний архів Житомирської області, наказами директора архіву, а також даним  Положенням.

1.4. Відділ очолює начальник відділу, який в установленому порядку відповідно до законодавства про працю призначається  на посаду (за результатами конкурсу)  і звільняється з посади директором архіву.

1.5. На посаду  начальника відділу призначається особа, яка має повну вищу освіту і стаж роботи на  посадах в сфері фінансів та бухгалтерського обліку не меньше 2-х років з дотриманням законодавства про державну службу.

1.6. Працівники  відділу  призначаються на  посади і  звільняються з   посад

директором архіву з дотриманням законодавства про працю та державну службу.

1.7. Обов’язки працівників відділу визначаються у посадових інструкціях, що

затверджуються директором архіву.

1.8. Відділ здійснює свою діяльність в контакті та взаємодії з іншими структурними підрозділами архіву, архівними відділами  райдержадміністрації.

 

 

 

 

 1. Основними завданнями відділу є:

 

2.1. ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності

держархіву відповідно до національних положень ( стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів та  складання звітності;

2.2. відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності установи, для оперативного

управління бюджетними призначеннями, фінансовими  та матеріальними ресурсами;

2.3. забезпечення дотримання  бюджетного законодавства при взятті  бюджетних зобов’язань, їх своєчасної реєстрації в органах казначейства для проведення платежів, відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань та бюджетних асигнувань, достовірного та у повному обсязі відображення даних операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

2.4. забезпечення  реалізації  державної  політики у  сфері  ефективного  і

економного використання бюджетних асигнувань, матеріальних та трудових ресурсів, виявлення  і мобілізації  внутрішніх резервів, запобігання виявленню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності;

2.5. забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів  при інвентаризації  необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

2.6. здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під  час контролюючих заходів, проведених державними органами за дотриманням вимог бюджетного законодавства з питань фінансово- господарської діяльності архіву;

2.7. здійснює контроль за прийнятими до обліку первинними документами, а у випадку їх неправильного оформлення для здійснення господарських операцій повідомляє директора про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

2.8. контролює дотримання вимог законодавства щодо списання рухомого та нерухомого майна архіву, правильність проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів;

 

 1. Функції відділу

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • веде бухгалтерський облік відповідно до нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку у держархіві;
 • забезпечує дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги в архіві, що закуповуються за бюджетні кошти;
 • забезпечує достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних юридичних та фінансових зобов’язань;
 • своєчасно та в повному обсязі перераховує податки та збори ( обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

 

 

 • забезпечує керівництво архіву у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів, які формуються в процесі роботи та подаються до органів казначейства;
 • бере участь у розробці заходів по раціональному, економному використанню матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронності документів, передачі обробленних первинних документів до архіву, які відображаються у бухгалтерському обліку та річній звітності;
 • забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних ( нематеріальних) ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
 • готує пропозиції щодо затвердження кошторисних призначень з оплати праці працівників архіву, контролює рух грошових коштів та матеріальних ресурсів архіву;
 • здійснює контроль за станом погашення та списання відповідно до діючого законодавства дебіторської та кредиторської заборгованості архіву;
 • готує пропозиції до бюджетного запиту на наступний календарний рік та звітує за минулі періоди, надає пропозиції до проектів планів основних заходів архіву та державних цільових програм з питань фінансової діяльності;
 • готує матеріали з профільних питань для розгляду на засіданнях колегії, інших дорадчих органів архіву;
 • спільно з іншими структурноми підрозділами архіву приймає участь у розробленні нормативно-правових актів у сфері архівної справи, реалізації державної політики у сфері виконанння регіональних програм;
 • бере участь у підготовці та  розробленні  пропозицій щодо структури архіву та його штатного розпису відповідно до законів України та діючих постанов;
 • бере участь у проведені підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників бухгалтерської служби архіву з профільних питань;
 • забезпечує захист державної таємниці та конфіденційної інформації, що є власністю держави, у напрямках діяльності архіву та контроль за її збереженням, відповідно до чинного законодавства з питань фінансової діяльності;

4.16. подає необхідну фінансову інформацію для розміщення на веб – сайті та забезпечує виконання інших функцій в межах повноважень сектору, що випливають із покладених завдань на держархів.

 

 1. Відділ має право:

 

   4.1. представляти  держархів в установленому порядку з питань, що відносяться до його компетенції, в органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та інших організаціях незалежно від форм власності;

 

 

 

4.2. одержувати у встановленому законодавством порядку від органів  місцевого самоврядування, Держкомархіву та інших архівних установ,  облдержадміністрації, установ і організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань  за винятком тих, що спеціально охороняються законодавством;

4.3. встановлювати обгрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу структурними підрозділами архіву первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

4.4. надавати пропозиції керівництву архіву з питань притягнення до відповідальності посадових осіб та громадян, винних у порушенні законодавства у сфері архівної справи, та про відшкодування ними завданої шкоди в установленому законом порядку;

4.5. у разі тимчасової відсутності  начальника відділу ( відрядження,відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов’язків покладається, відповідно до розподілу завдань на працівників відділу.

 

 1. Керівництво

 

5.1. відділ очолює начальник відділу, який в установленому порядку призначається і звільняється з посади директором архіву

5.2.     начальник відділу  здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє  обов’язки між його працівниками і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і функціональних обов’язків працівників.

5.3. Начальник відділу особисто та працівники відділу несуть відповідальність:

– за порушення  законів України, інших нормативно – правових  документів,  які регулюють фінансову діяльність архіву;

– за неухильне виконання чинного законодавства України, інших нормативних документів з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та забезпечення зловживання під час ведення фінансової діяльності;

– за порушення щодо нецільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

– за порушення правил та норм охорони  праці і протипожежного захисту.

 

6.Взаємодія з іншими структурними підрозділами:

 

6.1. Відділ здійснює свою діяльність в контакті та взаємодії з іншими структурними підрозділами архіву, установами, організаціями в межах своєї  компетенції

 

 

 

 

Начальник відділу  бухгалтерського

обліку  та  фінансової   звітності –

головний бухгалтер                                                                           Т.В. Стах

   

[supsystic-social-sharing id="1"]